عفو بین‌الملل یک بار دیگر کشورهای ثروتمند جهان را به باد انتقاد گرفت و گفت این کشورها پناهجویان را نمی‌پذیرند و بار سنگین اسکان پناهجویان را کشورهای فقیر بر عهده گرفته‌اند.

به‌گفته عفو بین‌الملل ۲۱ میلیون نفر یا سه درصد جمعیت جهان در حال حاضر آواره‌اند. بیش از نیمی از جمعیت پناهجویان جهان در ۱۰ کشوری مستقر هستند که تنها ۲,۵ درصد سهم تولید را در اقتصاد جهانی دارند. این کشورها نیز معمولاً کشورهای همسایه با مناطق جنگی هستند. سلیل شتی، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید مسئله تنها شمار پناهجویان نیست بلکه مسئله‌ی به‌مراتب مهم‌تر این است که ثروتمندترین کشورها کمترین پناهجویان را می‌پذیرند. تنها در لبنان با ۴,۵ میلیون نفر جمعیت، حدود ۱,۵ میلیون پناهجوی سوری زندگی می‌کنند و این بیش از تعداد پناهجویان در کل اروپا با جمعیت ۵۰۰ میلیونی است.