انسان ايرانی|Homopersicus
مقالات

زمامداری تقیه گستر یا حکومتمندی لیبرال؟

 

دکتر نیکو سرخوش:

پرداختن بــه مفهومی همچون تقیه کــه از باورهای فقهی و کلامی شــیعیان اســت اقدامی خطیر به نظر می‌رسد. بنابر عرف چنیــن پژوهش‌هایی در حوزە کار متخصصانی اســت که به‌طور خاص عمری را در این راه دانش اندوختــه و به‌اصطلاح دود چراغ‌ خورده‌اند. اما شاید رویکرد متفاوت این متن به تقیه توجیهی باشــد اندکی قابل‌قبول برای دست زدن به چنیــن مخاطره‌ای، رویکردی که بهانۀ خود را نه در جســتارهای فقهی که در جستارهای سیاسی-فلسفی و مسئله «اکنونیت» می‌یابد.

 


مطالب مرتبط

درآمدی بر تطور سیاست مذهبی صفویه

انسان ایرانی
۱۳۹۱-۰۹-۲۸

متن فرمان مشروطه

انسان ایرانی
۱۳۹۲-۰۵-۰۴

آسیب شناسی معنایی کودتای 1299

انسان ایرانی
۱۳۹۱-۱۲-۰۵
خروج از نسخه موبایل