انسان ايرانی|Homopersicus
مقالات

علما و تجدد در عصر مشروطیت؛ نگرش موردی: سید حسن مدرس

دکتر سعید مقیمی

نوشتار حاضر می‌کوشد تا نقش و جایگاه علمای شیعه را در روندهای نوین برخاسته از مدرنیته و مقتضیات دوره مشروطه، مورد بررسی قرار دهد. در این راستا به جایگاه و نگرش سید حسن مدرس، توجه ویژه ای شده است. به گونه ای که پاره ای از ابعاد موضوع مورد نظر، تبیین گردد.

کلید واژه‌ها: علما، تجدد، مشروطیت، رویارویی دوگانه با مدرنیسم…

 تأملات نظری و تاریخی

آگاهی بر دوران فترت و رکود اندیشه سیاسی در ایران با اولین تنش سیاسی در دو سده اخیر در انقلاب مشروطه تبلور یافت. این آگاهی برگرفته از رویارویی اجتناب ناپذیر جامعه ایرانی-اسلامی با جلوه‌های گوناگون تمدن جدید یا مدرن بود.


مطالب مرتبط

پارسی در ازبکستان

انسان ایرانی
۱۳۹۲-۰۲-۲۲

رضا براهنی و مفهوم تعهد در ادبیات

انسان ایرانی
۱۳۹۷-۰۶-۲۶

زمامداری تقیه گستر یا حکومتمندی لیبرال؟

انسان ایرانی
۱۳۹۷-۰۴-۱۰
خروج از نسخه موبایل