نویسنده: دکتر حاتم قادری
ناشر: نشر تاریخ ایران-  1399

همان‌گونه که نویسنده در بیان دغدغه‌اش در تألیف این اثر می‌گوید، او قصد دارد با بهره‌گیری از «زمینه‌های فلسفه، ادبیات، دین و تا حدی کمتر مبارزات سیاسی-اجتماعی» متکی به روایت‌های شخصی‌اش به بحث پیرامون آرمان‌شهر بپردازد. در راستای تحقق این هدف این کتاب به دغدغه‌های متفکرین غربی و شرقی فارغ از زمان و مکان و رویکردهای دینی و غیردینی آن‌ها توجه ای موشکافانه دارد. و از این رهگذر دکتر قادری به دغدغه‌های «قدیمی و ماندگار» خود می‌پردازد.

عناوین بخش‌های مختلف کتاب از این قرار است:

«آرمان‌شهر پژوهی: پیرامون یک دغدغه»

«آرمان‌شهر در تعامل بازمان و عدد»

«اندیشه‌های آرمانشهرانه افلاطون»

«آرمان‌شهرهای نقیض: آریستوفانس و دراکولا»

«دو جنس از فلسفه ورزی آرمانشهرانه: هراکلیتوس و پارمنیدس»

«سرشت آدمی و آرمان‌شهر»

«فاوست گوته»

«دنیای هاکسلی»

«آرمان‌شهر اسکینر»

«دین و آرمان‌شهر: ریگ ودا، اوپانیشاد، مینوی خرد»

«دین و آرمان‌شهر: آرمان‌شهر – معبد»

«دین و آرمان‌شهر: نجات بخشی و آرمان‌شهر»

«آرمان‌شهر مور: آرمان‌شهری دین گرایانه»

«میانجی‌گری علم و روشنگری در آرمان‌شهر اندیشی مدرن»

«رستگاری انقلابی و آرمان‌شهر»

«فمینیسم و آرمانشهر اندیشی»

«مدینه فاضله فارابی»

«واپسین اندیشه‌ها: پارمنیدس / ادیسه یا هراکلیت / دن‌کیشوت»

در بخشی از فصل نخست کتاب می‌خوانیم: «به نظرم انسان‌ها در معنی گسترده آن، یعنی موجوداتی آرمانشهرخواه. البته این آرمانشهرخواهی را نباید به مفهوم دقیق یا بهرکم دقیق‌تر آن، آن‌گونه که نزد اندیشمندان و پژوهشگران اجتماعی – انسانی مطرح است، در نظر گرفت…. آرمانشهرخواهی موردنظر این جستار، آن کشش و خواست مبهمی است که آدم‌ها را به سمت سامان‌های متفاوتی از وضع موجود به‌پیش می‌خواند. معمولاً در اعماق ذهن و قلب ما، خواستی، هرچند مبهم از سامانی که در آن «شیر و عسل» جاری است، وجود دارد. می‌ماند گستردگی و پیچیدگی و جنبه‌های شخصی، گروهی و عمومی این خواست مبهم»

نویسنده با تأکید بر اینکه شخصی بودن روایت، نافی وجه گسترده اجتماعی-انسانی آن نیست. به مهم‌ترین کشش‌های وجودش و شاید بتوان گفت وجودی‌مان به مقوله آرمان‌شهر اشاره می‌کند. کشش‌هایی چون «دغدغه‌های دینی-معنایی از خلقت و هستی»، «روحیه رمانتیکی» و سرانجام «علائق فلسفی»