دنیای بی سامان

نویسنده: امین معلوف

مترجم:عبدالحسین نیک گهر

ناشر: نشر نی

در نخستین دههٔ قرن بیست‌و یکم، دنیا نشانه‌های متعددی از بی‌سامانی ارائه می‌دهد: بی‌سامانی فکری که از ویژگی‌هایش تأکید عنان‌گسیختهٔ هویّتی است که راه را به روی هرگونه همزیستی مسالمت‌آمیز و گفت‌وگوی واقعی می‌بندد؛ بی‌سامانی اقتصادی و مالی که دنیا را به ورطهٔ آشوبی با پیامدهای پیش‌بینی‌ناپذیر کشانده است و خود نشانه‌ای است از اختلال در نظام ارزش‌های ما؛ بی‌سامانی در محیط زیست که نتیجهٔ چندین دهه رفتار غیرمسئولانه است… آیا انسان‌ها به «آستانهٔ ناتوانی اخلاقیشان» رسیده‌اند؟

در این جستار غنی از اندیشه‌های بکر، مؤلف سعی می‌کند بفهمد چگونه به این مرحلهٔ بحرانی رسیده‌ایم، و چگونه می‌توانیم از آن خارج بشویم. برای نویسندهٔ دنیای بی‌سامان، بی‌سامانی دنیا نه از ناحیهٔ «جنگ تمدن‌ها» بلکه از فرسودگی هم‌زمان همهٔ تمدن‌هاست؛ به‌ویژه دو مجموعهٔ فرهنگی دنیای غرب و دنیای عرب که امین معلوف به هر دوی آن‌ها تعلق دارد.