متن سخنرانی سیمین دانشور

تهران، انستیتو گوته مهر 1356

با این کلمه متین آغاز می‌کنم که “اشرح لی صدری ویسر لی امری و حل عقده من لسان لیفقهوا قولی” و دعایم برای همه شما اینست، که سینه‌هایتان گشاده باد و گفته‌هایتان حجت. قصد دارم مسائل هنر معاصر را در جهان و در کشورهای جهان سوم و از آن جمله در کشور خودمان به اختصار بررسی کنم.

در “اوپانیشادها” تدوین شده در هزاره اول پیش از میلاد مسیح در هند، به این پرسش ازل و ابد برمی‌خوریم: عالم از چه به وجود می‌آید و به‌چه منتهی می‌شود و این پاسخ ازل و ابد را هم می‌خوانیم که عالم از آزادی به وجود می‌آید، در آزادی می‌آساید و در آزادی منحل می‌گردد.

دفاع از آزادی، این سر وجود، مهم‌ترین مسئله‌ایست که در هنر معاصر مطرح می‌شود. هر هنرمندی، در هر زمانی و بیش از هر زمانی در دوران ما، چشم به آزادی داشته است. کوشیده است از آن دفاع کند و به آن برسد و هنرمند راستین امروز رسالت دارد که برای احقاق این حق بزرگ نژاد شریف انسانی، تا پای جان بکوشد.