عضو شوید !

برای اطلاع از مطالب منتشره به ما بپیندیدو

رخداد

برچسب: حکمرانی

مقالات

زمامداری تقیه گستر یا حکومتمندی لیبرال؟ 

دکتر نیکو سرخوش

پرداختن بــه مفهومی همچون تقیه کــه از باورهای فقهی و کلامی شــیعیان اســت اقدامی خطیر به نظر می‌رسد. بنابر عرف چنیــن پژوهش‌هایی در حوزە کار متخصصانی اســت که به‌طور خاص عمری را در این راه دانش اندوختــه و به‌اصطلاح دودچراغ‌خورده‌اند. اما شاید رویکرد متفاوت این متن به تقیه توجیهی باشــد اندکی قابل‌قبول برای دست زدن به چنیــن مخاطره‌ای، رویکردی که بهانۀ خود را نه در جســتارهای فقهی که در جستارهای سیاسی ـ فلسفی و مسئله«اکنونیت» می‌یابد.

 

بیشتر بخوانید
دیدگاه دیگر

آن چه مردان سیاسی ایران باید از ماندلا بیاموزند؟ 

 دکتر رضا اکبری نوری:*

 از ماندلا چه می‌توان آموخت؟ احتمالا این مهم‌ترین پرسشی است که هر یک از ما با روبرو شدن با اسطوره‌ای با نام نلسون ماندلا مواجه می‌شویم. ماندلا که اکنون دیگر در میان ما نیست از خود چه چیز یا چیزهایی برای ما به ارث گذاشته است. با ماندلا چگونه مواجهه‌ای باید داشته باشیم. قطعا هر یک از ما در هر موقعیتی که باشیم ماندلا چیزی برای ما دارد. ماندلا به عنوان یک شخصیت با وجوه مختلف اخلاقی، انسانی، اجتماعی، سیاسی، روان‌شناختی و فلسفی و بسیاری وجوه شخصیتی دیگر، کسی نیست که بشود از آن گذشت. بنابراین باید سال‌های سال از ماندلا گفت و از ماندلا شنید و هیچ‌گاه نباید ماندلا را فراموش کرد.

اما فارغ از این که همه ما باید از ماندلا بیاموزیم، روی سخن این نوشتار با مردان سیاسی ایران است. این که مردان سیاسی چه چیزهایی می‌توانند و باید از ماندلا بیاموزند.

بیشتر بخوانید