عضو شوید !

برای اطلاع از مطالب منتشره به ما بپیندیدو

رخداد

برچسب: فقه سیاسی

مقالات

زمامداری تقیه گستر یا حکومتمندی لیبرال؟ 

دکتر نیکو سرخوش

پرداختن بــه مفهومی همچون تقیه کــه از باورهای فقهی و کلامی شــیعیان اســت اقدامی خطیر به نظر می‌رسد. بنابر عرف چنیــن پژوهش‌هایی در حوزە کار متخصصانی اســت که به‌طور خاص عمری را در این راه دانش اندوختــه و به‌اصطلاح دودچراغ‌خورده‌اند. اما شاید رویکرد متفاوت این متن به تقیه توجیهی باشــد اندکی قابل‌قبول برای دست زدن به چنیــن مخاطره‌ای، رویکردی که بهانۀ خود را نه در جســتارهای فقهی که در جستارهای سیاسی ـ فلسفی و مسئله«اکنونیت» می‌یابد.

 

بیشتر بخوانید
مقالات

درآمدی بر تطور سیاست مذهبی صفویه 

الهه نصیری

برآمدن دولت صفویه با تمایلات شیعی-صوفی، از جمله ویژگی های برجسته شکل گیری سلسله صفوی محسوب می شود. بر خلاف تصور رایج این تمایلات از آغاز تکوین خاندان صفویه به شکل مدون و یا از پیش طراحی شده مطرح نبوده‌اند، بلکه در طی تاریخ حیات صفویه شکل می‌گیرند، رشد می‌کنند، نادیده گرفته می‌شوند و یا مسخ می‌گردند.

به نظر می‌رسد، روند رشد و ظهور اندیشه های متفاوت و بعضاً متعارض مذهبی، در زمان استیلای مغول‌هاست که شدت می‌یابد. در این دوره، زمینه آزادی مذهبی بیش از گذشته فراهم می‌شود. به یک معنی مغول‌ها، استیلا گرانی بودند که بجز نگهداری خود در برابر حملات دیگران نمی‌اندیشیدند و به واسطه همین امر است که نظریات مختلف اسلامی در کنار هم اظهار وجود می‌کنند.

بیشتر بخوانید