به گزارش «تابناک»، روزنامه‌های ژاپنی یومیوری شیمبون، آساهی شیمبون و ماینیچی شیمبون سه روزنامه پرتیراژ ژاپن مجموعاً بیش از 22 میلیون نسخه تیراژ شماره صبح شان است که با توجه به آنکه در یک سیستم سلامت روزنامه نگاری، تیراژ بیست درصد بیش از رقم فروش است، رقم فروش حدود 20 میلیون نسخه تنها در این سه نشریه است و البته نشریات دیگری نیز با تیراژ میلیونی در این کشور منتشر می‌شود.

 در آمریکا نیز که به واسطه رشد سریع تکنولوژی های مدرنی که جای رسانه های مکتوب را تنگ کرده اند و جایگاه پرشتاب ترین کشور در تنزل جایگاه رسانه های مکتوب را در اختیار دارد، نیویورک تایمز و «یو اس ای تو دی» هریک با بیش از یک میلیون و هشتصد هزار نسخه تیراژ رقابتی جدی دارند و در دیگر کشورها نیز وضعیت مشابهی حاکم است. در کشورمان اما وضعیت کاملاً متفاوت است و با توجه به آماری که به تازگی توسط مسئولان امر اعلام شد، می‌توان چنین دریافت که مجموع تیراژ 10 روزنامه مهم کشور به یک میلیون نسخه نمی‌رسد و مجموع تیراژ کل روزنامه های کشور نیز از یک میلیون و دویست هزار نسخه تجاوز نمی‌کند که با توجه به 72 روزنامه منتشره، روزنامه ها به طور متوسط 16 هزار نسخه منتشر می‌شوند!

 در واقع از تمام رسانه های مکتوب کشور که مشتمل بر 5800 روزنامه و مجله می‌شود، بیش از 3300 نشریه منتشر می‌شود که تیراژ مجموع آنها نیز بهتر از تیراژ کل روزنامه های ایران نیست. با این حال روزنامه های سراسری با مجموعاً یک میلیون و دویست هزار نسخه تیراژ روزانه، برابر با تیراژ بیستمین روزنامه پرتیراژ جهان نیز محسوب نمی‌شود، چه رسد به پرتیراژترین روزنامه ژاپن که نه میلیون و هشتصد هزار نسخه توزیع می‌شود و جالب اینکه از همین یک میلیون و دویست هزار نسخه روزنامه کشورمان نیز بخش قابل توجهی از گیشه به انبار بازمی‌گردد و تبدیل به خمیر می‌شود!

 اگرچه شاید به زعم برخی، نتوان چنین متوسطی را لحاظ کرد و تیراژ پایین نشریات تخصصی بر آمار فروش نشریات کشور سایه بیافکند اما آیا واقعاً اینکه کشوری با تکنولوژی اطلاع رسانی بسیار عقب تر از ژاپن و جمعیتی حدود نصف ژاپن، تنها دو روزنامه دارای تیراژ 200 تا 400 هزار نسخه‌ای باشد، نشان می‌دهد جامعه از پیگیری حداقلی رسانه های مکتوب نیز صرف نظر کرده و روزهای وخیمی پیش روی روزنامه هایی است که روزگاری یکه تاز فضای اطلاع رسانی بودند و خوشبختانه یا متاسفانه هنوز رابطه مستقیمی میان سطح مطالعه مطبوعات و سطح توسعه یافتگی کشورها وجود دارد.